Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > TechEd 2018 - Přednáška o Fiddleru
květen 14
TechEd 2018 - Přednáška o Fiddleru

​Slajdy k přednášce o tom, jak jednoduše používat Fiddler k průzkumu HTTPS komunikací, bez ohledu na to, jestli to je prohlížeč, nebo GUI program, si můžete stáhnout zde.

Současně je zde zdrojový kód skriptu pro nastavení proxy (ať už to je Fiddler nebo něco jiného). Baťáček je zajímavé také tím, že si umí sám požádat o zvýšení UAC oprávnění (elevate - spustí se podruhé zvýšeně pomocí parametru -Verb runas):

fiddle.bat

@ECHO OFF

IF "%1" == "noElevate" GOTO NoElevate

powershell -NoLogo -ExecutionPolicy Bypass -Command "Start-Process %~d0%~p0%~n0.bat noElevate -Verb runas"
GOTO Exit

:NoElevate

powershell -NoLogo -ExecutionPolicy Bypass -File "%~d0%~p0%~n0.ps1"

:Exit

fiddle.ps1

[string] $fdl = (Read-Host 'Fiddler machine name (or [-] to reset proxy)').Trim()

if ($fdl -eq '') {

 $fdl = 'localhost'
}

if (($fdl -ne '-') -and ($fdl -ne '[-]')) {

 if ($fdl -notlike '*?:?*') {

  $fdl = '{0}:8888' -f $fdl
 }

 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer $fdl
 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable 1

 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer $fdl
 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable 1

 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer $fdl
 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable 1

 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer $fdl
 Set-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable 1

 # Note: for example, the "Bypass proxy for local addresses" would be specified as 
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyOverride
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyOverride
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyOverride
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyOverride

 netsh winhttp set proxy $fdl | Out-Null

 $remoteFdl = $fdl.Split(':')[0]
 if (($remoteFdl -ne 'localhost') -and ($remoteFdl -ne '127.0.0.1')) {

  $remoteAdmin = (Read-Host 'Credentials to make Fiddler certificate trusted (or nothing to skip)').Trim()

  if (($remoteAdmin -ne '') -and ($remoteAdmin -ne '-')) {

   $remotePwd = (New-Object System.Management.Automation.PSCredential ('DummyLogin', (Read-Host 'Password' -AsSecureString))).GetNetworkCredential().Password

   [System.Management.ConnectionOptions] $wmiRegOptions = New-Object System.Management.ConnectionOptions
   $wmiRegOptions.Impersonation = [System.Management.ImpersonationLevel]::Impersonate
   $wmiRegOptions.Username = $remoteAdmin
   $wmiRegOptions.Password = $remotePwd
   $wmiRegOptions.EnablePrivileges = $true
   [System.Management.ManagementScope] $wmiRegScope = New-Object System.Management.ManagementScope (('\\{0}\root\default' -f $remoteFdl), $wmiRegOptions)
   $wmiRegScope.Connect()
   [System.Management.ManagementClass] $wmiReg = New-Object System.Management.ManagementClass ($wmiRegScope, 'stdRegProv', $null)

   [System.Management.ManagementBaseObject] $wmiRes = $wmiReg.EnumKey(2147483650, 'Software\Microsoft\SystemCertificates\Root\Certificates')
   foreach ($oneThumbprint in ([string[]] $wmiRes.sNames)) {

    $wmiRes = $wmiReg.GetBinaryValue(2147483650, 'Software\Microsoft\SystemCertificates\Root\Certificates\{0}' -f $oneThumbprint, 'Blob')
    [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2] $oneCert = New-Object Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2 @(, ([byte[]] $wmiRes.uValue))

    if ($oneCert.Subject -eq 'CN=DO_NOT_TRUST_FiddlerRoot, O=DO_NOT_TRUST, OU=Created by http://www.fiddler2.com') {

     $rootStore = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store ('Root', 'LocalMachine')
     $rootStore.Open('MaxAllowed')
     $rootStore.Add($oneCert) 
     $rootStore.Close()
    }
   }    
  }
 }

} else {

 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable

 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable

 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable

 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyServer
 Remove-ItemProperty 'Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' ProxyEnable

 netsh winhttp reset proxy | Out-Null
}

Write-Host ('')
Read-Host 'Press ENTER to exit'

 

Comments

There are no comments for this post.

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments